Close

4. november 2022

FFOs merknader til statsbudsjettet 2023

Etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 tidligere i oktober, har vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gått gjennom budsjettet nøye. Under finner du alle våre merknader til de ulike stortingskomiteene samlet på ett sted.

Punktene dette gjelder:

Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. Post 79 Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, AKT 26

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten. Post 01 Driftsutgifter 
Ungdomsgaranti og arbeidsorientert uføretrygdordning

Kap. 315 post 70 Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Omlegging av tilskudd til frivillige organisasjoner

Kap. 701 E-helse, helseregistre -Felles kommunal journal

Regjeringens forslag om kutte støtten til Felles kommunal journal

Det økonomiske

Kap 761 post 69: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsboliger 

Kap. 732 Habilitering og rehabilitering

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling. Post 72 Egenandelene

Kapittel 470 Rettshjelp; Inntektsgrensen

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester, post 60 Toppfinansieringsordning

Kap. 581 post 79 Heistilskuddet

Kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet

Universell utforming av kollektivtransport

Utvidet (nasjonal) TT-ordning

Kap. 226 post 21 og Kap. 230, post 1 (Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa og Statped)

Programkategori 07.20 Grunnopplæringa

Hva FFOs merknader til hvert enkelt punkt her, finner du HER

 

kilde: www.ffo.no