Close

Rettigheter

 

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte).

Hvem kan få grunnstønad?

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer grunnet den medisinske tilstanden.

Hva kan du få?

Du kan få dekket ekstrautgifter til:

  • drift av tekniske hjelpemidler
  • transport
  • førerhund
  • drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon
  • bruk av proteser, støttebandasjer og lignende
  • fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen.
  • slitasje på klær og sengetøy

Du får ikke dekket utgifter til transport dersom funksjonsevnen blir nedsatt etter at du har fylt 70 år. Med «ekstra» transport menes at du må bruke annen og dyrere transport enn andre som bor på samme sted. Ellers er det ingen aldersgrense for å ha rett til grunnstønad.

Ekstrautgifter på grunn av slitasje på klær og sengetøy omfatter også sko og støvler. Slike ekstrautgifter oppstår enten på grunn av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje.

Du kan ikke få grunnstønad til anskaffelse av proteser og støttebandasjer, men til dekning av utgifter forbundet med bruken av disse.

Grunnstønad gis etter seks satser. Ekstrautgiftene må minst tilsvare grunnstønad sats 1.

Spesielt om fordyret kosthold

Alle krav skal behandles individuelt. Enkelte diagnoser, som for eksempel cøliaki, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. For andre diagnoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold til diett, må ekstrautgiftene vurderes konkret.

Hvordan søker du?

Du må søke skriftlig om grunnstønad. Du søker på skjemaet ”Krav om grunnstønad – NAV 06-03.04” som du finner under Skjema.

Når du har valgt skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp en førsteside. For at NAV skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesiden. Legg førstesiden øverst i brevet.

Innsending av dokumentasjon

  • Du må innhente dokumentasjon fra lege.
  • Du må også dokumentere ekstrautgiftene (for eksempel kvitteringer eventuelt oversikt eller oppsett over sannsynliggjorte løpende ekstrautgifter).

Når blir pengene utbetalt?

Grunnstønaden er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden.

Revurdering av behovet

Behovet for grunnstønad og størrelsen på beløpet kan endre seg over tid. Hvis du har fått innvilget stønaden, kan du derfor få beskjed om at den vil bli revurdert på et senere tidspunkt. Hvis NAV skal revurdere saken, vil du få et brev der du blir bedt om å gi opplysninger om nåsituasjonen og dokumentasjon på at du fortsatt har behov for stønaden.

Stønad til barn under 18 år skal utbetales til barnets kontonummer. Hvis dette ikke er registrert fra før, må du oppgi det når stønaden revurderes.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned, se mer utbetalingsinformasjon. Noen stønader har tidligere utbetaling i desember. Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger. Hvis stønaden er til et av barna dine, vil du ikke finne informasjon om utbetalingen, ettersom pengene blir satt inn på barnets konto.

Her finner: Loven om grunn- og hjelpestønad