Close

18. desember 2019

NAV: Regelendringer og satser fra Januar 2020

Her finner du en oversikt over regelendringer som er ventet å komme fra 1. januar, 1. februar og 1. mars 2020. De nye reglene er ikke endelig vedtatt, og vi tar derfor forbehold om at endringer kan komme.

ENDRINGER FRA 1. JANUAR 2020

Barnebidrag

Det er foreslått å øke rettsgebyret fra 1 150 kroner til 1 172 kroner med virkning fra 1. januar 2020. Endringen innebærer at gebyret partene må betale når NAV fastsetter eller endrer et underholdsbidrag økes tilsvarende fra samme dato.

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Satsen for engangsstønad endres 1. januar 2020 fra 83 140 kroner til 84 720 kroner. Endringen vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2020 eller senere.

Gravferdsstønad

Fra 1. januar 2020 er det foreslått en økning i satsen for full behovsprøvd gravferdsstønad fra dagens 23 990 kroner til 24 734 kroner. Egenandelen for stønad til båretransport er 10 % av denne satsen, og vil derfor øke fra 2399 kroner til 2473 kroner.

Grunnstønad

Fra 1. januar 2020 fjernes formål d) støtte til teksttelefon og i særlig tilfeller til vanlig telefon og formål e) støtte ved bruk av proteser, støttebandasje o.l. Endringene gjelder kun for nye tilfeller.

Dagpenger

Fra 1. januar 2020 er det vedtatt at lønn fra arbeidsgiver til en deltaker i arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid ikke regnes med ved vurderingen av om kravet til minsteinntekt er oppfylt.

Dagpenger/ Tiltakspenger

Fra 1. januar 2020 skal man ikke lenger kunne velge å motta tiltakspenger i stedet for dagpenger under tiltaksdeltakelsen. Det innebærer at tiltaksdeltakere må benytte dagpengerettigheter før en eventuell overgang til tiltakspenger.

Pleiepenger

Det er foreslått at det fra 1. januar 2020 gjeninnføres rett til pleiepenger ved barnets dødsfall. Dersom barnet dør i stønadsperioden og pleiepengemottakeren har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år, gis det pleiepenger opptil tre måneder. Til andre pleiepengemottakere gis det ved barnets dødsfall pleiepenger opp til 6 uker.

Ved eventuell arbeidsinntekt i denne perioden må pleiepengene graderes mot arbeidsinntekten.

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid
Fra 1. januar 2020 er det foreslått endringer i maksimalsatsene for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid:

 • For første barn: 48 636 kroner per år
 • For to barn: 63 468 kroner per år
 • For tre eller flere barn: 71 916 kroner per år

Tilleggsstønader

Fra 1. januar 2020 avvikles fire tilleggsstønader etter arbeidsmarkedsloven, det gjelder tilleggsstønadene til dekning av utgifter til tilsyn av barn og andre familiemedlemmer, læremidler, bolig og flytting til tiltakssted som gis til tiltaksdeltakere med tiltakspenger, dagpenger eller kvalifiseringsstønad.

Fra 1. januar 2020 utbetales stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad etter regning. Stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad etter folketrygdloven endres slik at den beregnes til 64 prosent av dokumenterte utgifter til barnetilsyn per måned, begrenset oppad til en maksimal sats fastsatt av Stortinget. Stønaden omregnes til en dagsats og utbetales for antall dager i aktivitet. Det er foreslått at maksimalsatsene for stønad til tilsyn av barn i 2020 skal utgjøre:

 • For første barn: 48 636 kroner per år
 • For to barn: 63 468 kroner per år
 • For tre eller flere barn: 71 916 kroner per år

Fra 1. januar 2020 er det foreslått endringer i satser for tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften. Satsene er foreslått oppjustert som beskrevet nedenfor. Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning):

 • Stønad til reiser med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer
 • Stønad til boutgifter: Fra 4115 kr til 4193 kr per måned
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,39 til 2,44 per kilometer

Tiltakspenger

Fra 1. januar 2020 er det foreslått endringer i satsene for stønad til tiltaksdeltakere. Satsene er foreslått oppjustert slik:

 • Tiltakspenger, lav sats: Fra 279 kr til
 • Tiltakspenger, høy sats: Fra 386 kr til 398 kr
 • Barnetillegg: Fra 46 kr til 47 kr

Tilleggsstønader

Fra 1. januar 2020 er det foreslått endringer i satser for tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften. Satsene er foreslått oppjustert som beskrevet nedenfor. Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning):

 • Stønad til reiser med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer
 • Stønad til boutgifter: Fra 4115 kr til 4193 kr i måned
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer

Reise- og flyttestønad til arbeidssøkere:

 • Stønad til reise med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,39 kr til 2,44 kr per kilometer

Stønad til læremidler:

 • Videregående skole, full sats: Fra 375 kr til 382 kr per måned
 • Videregående skole, halv sats: Fra 188 kr til 191 kr per måned
 • Høgskole/universitet/fagskole, full sats: Fra 749 kr til 763 kr per måned
 • Høgskole/universitet/fagskole, halv sats: Fra 375 kr til 382 kr per måned
ENDRINGER FRA 1. FEBRUAR 2020

Arbeidsavklaringspenger

Fra 1. februar 2020 skal minsteytelsen til mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år reduseres fra 2G til 2/3 av 2G.  Videre vil Ung ufør-tillegget i arbeidsavklaringspenger for alle mottakere avvikles, uavhengig av alder. Endringene vil ha virkning for nye mottakere av ytelsen.

ENDRINGER FRA 1. MARS 2020

Behandlingsbriller til barn og unge

Fra 1. mars 2020 blir det innført to faste satser for behandlingsbriller til barn og unge. Det er igangsatt en gjennomgang av regelverket for ordningen. Som en del av denne gjennomgangen, vurderes det å innføre en mulighet for et individuelt stønadsbeløp i visse tilfeller.

Tilleggsstønader

Fra 1. mars 2020 skal utbetaling av stønad til barnetilsyn som tilleggsstønad samordnes med kontantstøtte. Innvilget kontantstøtte vil med dette trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønad til barnetilsyn beregnes.

Fra 1. mars 2020 avvikles tilleggsstønad til tilsyn og pleie av andre familiemedlemmer.

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid

Fra 1. mars 2020 skal utbetaling av stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid samordnes med kontantstøtte. Innvilget kontantstøtte vil med dette trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønad til barnetilsyn beregnes.

kilde: nav.no