Close

25. november 2019

Heftet «Skolestart» i regi av FFO – Individuell plan og koordinator – Punktskrift

FFO kom i 2018 ut med heftet: «Skolestart – Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmedes barn og deres foreldre». Heftet ble nevnt under smågruppeforumet fredagen (22.nov) og vi kommer her med noen av de punktene som er å finne i heftet:

Individuell plan og koordinator

Alle som trenger langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen, har rett til en individuell plan. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1)

En individuell plan skal blant annet ha en liste over nødvendige tjenester. (Forskrift om rehabilitering og habilitering § 19) Den individuelle opplæringsplanen kan innlemmes i den individuelle planen. Merk at den individuelle planen ikke gir rett på de tjenestene som står i planen. Det må søkes på hver enkelt tjeneste.

Skolen har plikt til å delta i arbeidet med individuell plan. (Opplæringsloven § 15-5) PPT har ikke en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan.

Alle med individuell plan, skal få tilbud om en koordinator. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2) Ansatte i skolen kan være koordinator for individuell plan, men har ikke plikt til å være det. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Det er ikke mer konkrete krav til kompetansen til koordinator enn det er til øvrige helse- og omsorgstjenester (kommunen må knytte til seg nødvendig fagkompetanse for å sikre forsvarlige tjenester). (Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1)

Pasientens og brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient og bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient og bruker ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.

Hvordan få en individuell plan

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.​

Det er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har det overordnede ansvaret for individuell plan og for oppnevning av koordinator. Henvendelser om individuell plan skal rettes dit. Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for individuell plan

Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. De skal også melde behov for individuell plan til kommunen.

Det bør utarbeides bare én plan selv om pasient og bruker har tjenester fra flere sektorer.

Koordinator

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Pasientens og brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

Punktskrift

Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt syn.

Opplæringsloven har i tillegg noen særregler for disse elevene. Elevene har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, og i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler. (Opplæringsloven § 2-14) I tillegg har elevene rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. Det skal skrives et vedtak basert på en sakkyndig vurdering.

Elever med rett til punktskriftopplæring har rett til inntil 1525 timer i tillegg til den ordinære timerammen i fag- og timefordelingen. (Opplæringsforskriften § 1-1 første avsnitt bokstav f)

Utdanningsdirektoratet har et rundskriv om rettighetene til elever med nedsatt syn. Punktskriftopplæring er ikke spesialundervisning. Eleven kan ha rett til spesialundervisning i tillegg.

Skoleeier må sørge for å ha tilstrekkelig personale med synspedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse for å oppfylle rettighetene til elever med nedsatt syn.

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012