Close

28. mars 2022

Vedtekter for FBBS revidert mars 2022

VEDTEKTER FOR FBBS

FORENINGEN FOR BARDET-BIEDL SYNDROM

Stiftet 16.12.1984

Endret sist mars 2022

 

  • 1 Navn

Foreningens navn er Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom (FBBS)

 

  • 2 Formål

* Foreningen har som formål å forbedre livsvilkår for personer med BB-syndrom, jobbe for deres interesse og for full samfunnsmessig likestilling og deltakelse.

* Foreningen skal være et sosialt og faglig formidlingstilbud for personer med BB-syndromet.

* Foreningen skal drive interessepolitisk arbeid.

* Foreningen skal arrangere årlige samlinger hvorav minst et likepersonskurs.

* Foreningen skal ha en likepersonstelefontjeneste som en service til sine medlemmer.

* Foreningen utnevner alle likepersoner som er registrert og godkjent av styret på bakgrunn

av kompetanse og erfaring.

* Foreningens valgte styre har mandat til å gi økonomisk støtte til BBS-

relatert forskning.

 

  • 3 Medlemskap

Foreningen er åpen for personer med BB-syndrom, deres pårørende samt støttemedlemmer. Foreningen har hoved- og støttemedlemskap med samme kontingentsats. Alle medlemmer har de samme demokratiske rettigheter i form av møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant fra fylte 15 år.

 

  • 4 Organisasjonsform

a.)  Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. I tiden mellom årsmøtene, får det valgte styret overført denne myndighet i sitt daglige arbeide innenfor de rammer årsmøtet har besluttet.

b.) Foreningens styre skal bestå av 7 styremedlemmer hvorav 2 er varamedlemmer. Et flertall av de 7 styremedlemmer skal være personer over 15 år med BB-Syndrom eller deres pårørende. Dette flertall gjelder også styrende organer lokalt, regionalt samt fylkesledd i foreningen.

c.)Varamedlemmene har møterett på styremøtene, uten stemmerett, men med forslags- og talerett. 1.varamedlem har dog stemmerett ved forfall fra en av styremedlemmene, og 2.varamedlem har stemmerett ved flere forfall. Styret kan vedta saker ved minst 4 – fire – styremedlemmer tilstede inkl. varamedlemmer med stemmerett.

d.) Varamedlemmer som inntrer i styret istedenfor uttrådd styremedlem, fungerer dennes valgperiode ut.

e.) Styret kan vedta å legge kassererfunksjonen, helt eller delvis, til en person utenfor styret. Det kan inngås egen honoraravtale i slike tilfeller. Eventuell ekstern kasserer skal holdes løpende orientert om styrets arbeid og vedtak. Ekstern kasserer som er medlem i foreningen har møte- og talerett i styrets møter.
f.) Foreningen skal i overveiende grad bestå av personer med BB-syndrom og deres pårørende.   

g.) Styret kan nedsette arbeidsutvalg og andre underutvalg.

h.) Styret kan gi medlemmer mulighet til å danne lokallag og fylkeslag der det er grunnlag for det. Hvert lokal- og fylkeslag har egne styre- og årsmøter samt vedtekter og regnskap. Det skal være minimum 5 medlemmer i hvert lokal- og fylkeslag. Sentralstyret skal godkjenne vedtektene til alle lag som blir dannet.

i.) Styret har fullmakt til å stryke medlemmer som ikke, etter to purringer innfrir sine forpliktelser (f.eks. medlemskontingent og deltakeravgifter). Styret kan også i særskilte, alvorlige tilfeller utelukke fra medlemskap en person som har handlet i strid med foreningens formål og vedtekter forøvrig, eller på annet vis skadet foreningen. Styrets vedtak etter denne paragraf, kan ankes til årsmøtet.

j.) Ledsagerplikt. Alle med BBS skal ha med en seende ledsager over 18 år på alle arrangementene i regi av FBBS. Unntaket er de med BBS som selv mener, at de fint klarer seg selv og da uten assistanse. Dette gjelder også det å finne mat og drikke bl.a. De dette gjelder, skal i forkant av første arrangement, underskrive et dokument, som sier at styret i foreningen ikke ha ansvar for vedkommende medlem med BBS under arrangementet.

 

  • 5 Årsmøtet

a.) Årsmøtet skal avholdes hvert år. Dersom det er mulig, avholdes årsmøtet i tilknytning til en av foreningens samlinger eller møter. Innkalling til årsmøtet kunngjøres senest 4 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker i forveien.

b.) Årsmøtet behandler styrets årsmelding, revidert regnskap, foretar valg og behandler innkomne årsmøtesaker. Godtgjørelse for styrehonorar og fastsettelsen av foreningens medlemskontingent for kommende år, fastsettes av årsmøtet.

c.) Dersom minst 50% av medlemmene skriftlig krever det, kan ekstraordinært årsmøte avholdes med 28 dagers varsel.

d.) Alle avstemninger på årsmøtet, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Stemmeberettiget er kun de som har betalt kontingent for inneværende år. Hvert registrert medlem har èn stemme.  For medlemmer under 15 år, har foreldre/foresatte eller nærmeste pårørende, stemmerett.

e.) Leder velges hvert år av årsmøtet. Leder må ikke selv ha syndromet for å bli valgt. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år og slik at halvparten er på valg hvert år. Årsmøtet velger foreningens kasserer ut fra det valgte styret. Styret konstituerer seg med funksjonene  nestleder og sekretær.

f.) Årsmøtet velger i tillegg til styret, en valgkomitè på 3 medlemmer for ett år.

g.) Årsmøtet oppnevner en statsautorisert eller registrert revisor for revisjon av foreningens regnskaper.

h.) Spørsmål om medlemskap til nasjonale eller internasjonale organisasjoner, avgjøres av årsmøtet.

 

  • 6 Økonomi

a.) Foreningens regnskap følger kalenderåret.

b.) Kontingentkrav sendes ut i januar måned med betalingsfrist 1.mars. Purring sendes ut i mai måned og 2.gangs purring i august måned.

c.) Foreningen søker sine inntekter først og fremst igjennom medlemskontingent og tilskudd fra det offentlige. Det kan dessuten søkes om økonomisk støtte fra legater og gaver fra private, bedrifter og organisasjoner.

d.) Styrets medlemmer mottar styrehonorar som skal dekke småutgifter som ikke lar seg dokumentere, etter satser fastsatt av årsmøtet.

e.) Kassereroppgaven følger kalenderåret og er ansvarlig for å avslutte årsregnskap og levere regnskap godkjent av revisor til styret innen frist for innrapportering til det til en hver tid bevilgende departement.

 

  • 7 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet.

 

  • 8 Oppløsningsbestemmelse

Ved en oppløsning av foreningen, skal eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til foreningens formålsbestemmelse eller til annet lignende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte formål.