Close

7. mars 2020

Har du hørt om www.mestring.no ?

Det finnes lærings- og mestringssenter (LMS) ved alle helseforetak i Norge. I tillegg finnes det et kommunalt LMS i Sandefjord.
LMS er en arena for samarbeid mellom brukere og fagpersoner. Målet er å legge til rette for læring og mestring gjennom kurs,
samtalegrupper og informasjons og erfaringsutveksling blant pasienter og/eller pårørende.

Sidestilling mellom fagkunnskap og brukerkunnskap er kjerneverdien for arbeidet ved lærings- og mestringssentrene. Tilbud
utvikles, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom brukerrepresentanter, fagpersoner og ansatte ved LMS.

Læringstilbudene er gruppebasert.

Forklaring på mestring:

En rekke definisjoner av mestring innen helse peker på at mestring handler om at den enkelte person endrer forestillinger, følelser og atferd på en måte som gjenoppretter mening og sammenheng i livet, som bidrar til å bearbeide følelsesmessige reaksjoner, problemløsning og forbedret livssituasjon.

www.mestring.no