Close

3. august 2017

Bufdir på FN-møte om mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bufdir deltok i midten av juni på årets statspartsmøte i FN. Hovedtema var inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og brukerorganisasjoner i arbeidet med implementering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

FN-konvensjonen ble vedtatt i 2006. Artikkel 40 fastslår at partene jevnlig skal komme sammen til statspartsmøter for å behandle saker knyttet til gjennomføringen av konvensjon. 13. juni til 15. juni 2017 var det den tiende gangen det ble avholdt statspartsmøte om konvensjonen, og for første gang deltok politisk ledelse fra Norge.

Et tema som gikk igjen gjennom hele statspartsmøte, og som representanter fra myndigheter i ulike land, organisasjoner og eksperter tok opp var bruk av statistikk og indikatorer. Dette passet godt med det nordiske seminaret, som Bufdir og Nordens velferdssenter arrangerte på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Bruk av statistikk

Seminaret handlet om hvordan bruke statistikk og indikatorer for å monitorere implementeringen av konvensjonen i Norden. Et panel bestående av Bjørn Lescher-Nuland fra Bufdir og representanter fra myndighetene i Sverige, Danmark, Finland , orienterte om de respektive landenes arbeid på området. Bjørn orienterte om Bufdirs arbeid med å samle, systematisere og formidle statistikk og kunnskap om levekårsstatus til personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter kommenterte representanter fra sivilt samfunn, hvor det ble lagt vekt på at det er viktig å benytte de rette indikatorene, samtidig som at vi ikke må avstå fra å handle selv om vi per nå ikke har statistikk på alle områder.

Brukermedvirkning

Statssekretær Kai Morten Terning i BLD ledet den norske delegasjonen. Det norske innlegget i generaldebatten, som ble holdt av statssekretæren, la spesielt vekt på viktigheten av brukermedvirkning i det norske arbeidet, og hele innlegget kan leses på nettsidene til BLD .

Et opptak fra det nordiske seminaret kan du se på nettsidene til FN.

Link til mer info på Bufdirs hjemmeside: Her kan du lese en norsk oversettelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (samt Her kan du lese Norges første rapport til FN om implementeringen av konvensjonen, som ble sendt 2. juli 2015.)